Undvik personligt betalningsansvar för styrelsen

Att ett aktiebolag är en juridisk person betyder inte att en person inte kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Detta gäller den som har ledande position i ett aktiebolag men också dig som sitter i styrelsen. I den här artikeln tar vi upp några situationer där personligt betalningsansvar för styrelsen kan bli aktuellt.

Styrelsen för ett aktiebolag har en del ansvar och skyldigheter som ledamöterna behöver fullgöra. I annat fall kan du som styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skulder.

Och det går dessvärre inte att skylla på okunskap.

Därför är det viktigt att du vet vilket ansvar du har och när du behöver agera för att slippa negativa konsekvenser för dig personligen. En viktig uppgift är till exempel att följa den ekonomiska utvecklingen för det företag du sitter i styrelsen för.

Fem uppgifter för styrelsen på företag i kris

Här är uppgifter som kan bli aktuella för styrelsen och som du som styrelseledamot behöver känna till.

1 Ansvar för att bokföringen är korrekt

Det är styrelsens ansvar att bokföringen är korrekt. Det spelar alltså ingen roll om ni har anlitat en redovisningsfirma eller en revisor. Det kan ses som en förmildrande omständighet men styrelsen går inte fri från felaktig bokföring. Det slutliga ansvaret för att bokföringen är korrekt ligger alltid på styrelsen.

2 Upprätta kontrollbalansräkning

Om ett företag går med förlust med mer än halva aktiekapitalet måste man ta fram en så kallad kontrollbalansräkning. Det är styrelsens ansvar att upptäcka obeståndet och upprätta kontrollbalansräkningen. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten gjort en utmätning och funnit att företaget saknar utmätningsbara tillgångar.

Styrelsen ska alltså se till att någon tar fram kontrollbalansräkningen och skickar in den till Bolagsverket i rätt tid (inom två månader från misstanke om obestånd eller misslyckad utmätning). Annars riskerar styrelseledamöterna personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

Ni behöver också dokumentera arbetet med kontrollbalansräkningen inkluderat frågor som uppkommit under resans gång. Om ni har en revisor så skall denne underteckna handlingen och ni behöver hålla en kontrollbalansstämma.

3 Genomföra kontrollbalansstämma

Efter att en kontrollbalansräkning upprättats så behöver styrelsen kalla aktieägarna till kontrollbalansstämma. Stämman ska besluta om huruvida ni skall begära bolaget i likvidation eller driva det vidare under åtta månader och sedan hålla en ny kontrollbalansstämma.

Om ni beslutar att driva företaget vidare så har ni inget personligt betalningsansvar under de åtta månaderna. Hela aktiekapitalet måste dock vara återställt vid andra kontrollbalansstämman. Om så inte sker så behöver ni ansöka om att försätta bolaget i likvidation hos Tingsrätten.

4 Säkerställa att årsredovisningen lämnas in i tid

Det är styrelsens ansvar att se till att någon skickar in företagets alla papper enligt lag. Om inte årsredovisningen för ett aktiebolag lämnats in till Bolagsverket inom 15 månader efter bokslutsdag så riskerar styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

5 Betala skatteskulder

Det ligger i styrelsens intresse att bolaget betalar sina skatteskulder. Om ett aktiebolag försätts i konkurs och har obetalda skatteskulder så riskerar nämligen styrelseledamot, styrelsesuppleant och den som har ledande befattning, att bli personligt betalningsansvariga för skatteskulderna.

Personligt betalningsansvar för styrelsen – dom 12 år efter konkursen

I goda tider är det ingen större risk att sitta i styrelsen för ett aktiebolag även om du inte tar någon aktiv roll i bolagets ekonomi. När bolaget går dåligt är det desto viktigare att du har kontroll. Många som sitter i styrelser tänker inte på att de själva kan bli personligt betalningsansvariga för aktiebolagets skulder.

En dom om personligt betalningsansvar kan dessutom komma långt efter det att bolaget försatts i konkurs. Så var fallet i en dom vid Borås Tingsrätt där styrelsen dömdes till gemensamt betalningsansvar 12 år efter konkursen.

 

Sitter du i styrelsen för ett aktiebolag som har ekonomiska utmaningar? Behöver du råd eller praktisk hjälp? Kontakta oss. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företagsledare och styrelser på bolag i kris.