Företag på obestånd

Vad gäller för företag som hamnat på obestånd?

Alla företag kan hamna i obestånd

En obeståndssituation kommer av att ett företag har ekonomiska problem och får obalans i sin balansräkning. Det vill säga du har större skulder än tillgångar.

Alla företag kan hamna på obestånd och det kan orsaka stora problem för både dig och ditt företag. I värsta fall leder det till konkurs men faktum är att många konkurser skulle kunna undvikas. Därför är det viktigt att du förstår vad obestånd är, hur det uppkommer och framför allt hur du kan hantera det.

Vad är obestånd?

Obestånd är ett begrepp som jurister och ekonomer använder som kopplar till aktiebolagslagen och ger ett skydd för fordringsägare. Mer formellt är definitionen på obestånd att företaget förbrukat mer än halva det egna kapitalet. Detta är förknippat med flera möjliga påföljder och skyldigheter.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Varningssignaler om obestånd

Det finns varningssignaler på att ditt företag är på väg mot eller är i obestånd. Till exempel att du inte kan betala skulder, har ett underskott på skattekontot eller fått ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten.

Orsakerna till att företag hamnar i ekonomiska svårigheter är många. Stora oväntade utgifter, kunder som inte betalar, ordernedgång osv. En annan orsak kan vara att en av dina kunder går i konkurs och du därigenom får en stor kundförlust.

När blir frågan om obestånd problematisk?

Frågan om obestånd kan bli problematisk i olika situationer.

Ett scenario är att du får ett brev från Tingsrätten om att de kommer att inge en konkursansökan. Någon som har en fordran mot ditt företag har alltså vidtagit åtgärder. De har lämnat in en konkursansökan för att sätta press på dig att betala eller för att de hoppas på att få betalt via konkursförfarandet.

Ett annat scenario är att din revisor i samband med revisionsberättelsen påpekar att företaget är på obestånd, att personligt betalningsansvar föreligger och att en kontrollbalansräkning måste upprättas.

Tänk på att ovanstående inte måste innebära att ditt företag är på obestånd eller behöver försättas i konkurs. Men om något av ovanstående händer, behöver du däremot agera snabbt – och veta hur. Annars kan det bli värre.

Vad du behöver göra om det finns risk för obestånd

Om du som företagare får besked från din revisor eller ett brev om konkursansökan så är det viktigt att du inte erkänner dig på obestånd. Ett medgivande om obestånd betyder nämligen att företaget de facto är i obestånd.

Istället måste du snabbt upprätta en kontrollbalansräkning. Allra helst ska en sådan redan finnas. Du som har ledande position är nämligen skyldig att vid blotta misstanke om obestånd upprätta en kontrollbalansräkning.

Kontrollbalansräkningen är central!

En kontrollbalansräkning är en ekonomisk kontroll av företagets ekonomiska ställning som skiljer sig från den vanliga balansräkningen.

Kontrollbalansräkningen visar om företaget faktiskt är på obestånd. Den ger också en tidsfrist om 8 månader för att återställa eget kapital, om så är fallet. Under den perioden är företrädare och styrelseledamöter befriade från personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Vid minsta indikation på att företaget kan vara i obestånd bör du alltså se till att en kontrollbalansräkning upprättas. Det är styrelsens ansvar och något som sker internt men i princip alltid med hjälp av extern expertis.

Risker med obestånd för företagaren

Det finns många fällor att navigera i samband med obestånd. Du behöver göra saker i rätt ordning för att minimera skadorna och öka chanserna att allting går bra. Här är två exempel:

  • Om ditt företag är i obestånd och någon begärt ditt bolag i konkurs kan du få stora problem, om du inte redan upprättat en kontrollbalansräkning. Då är nämligen risken för personligt betalningsansvar överhängande liksom risken att företaget faktiskt försätts i konkurs.
  • Om du som företrädare erkänner att företaget är i obestånd så förlorar du möjligheten att upprätta en kontrollbalansräkning. Om du förlorar möjligheten att upprätta en kontrollbalansräkning så förlorar du också chansen att kunna rädda företaget under den tidsfrist som följer en sådan – och konkursen blir ett faktum.

Det finns hopp för företag i obestånd

De flesta företag går att rädda från obestånd. Ingen tjänar på konkurs och det finns stora fördelar, inte bara för dig som ägare eller företagare utan också för samhället, att undvika en konkurs.

Den enskilt viktigaste faktorn för ett lyckat utfall är tid. Det gäller att agera snabbt och hellre tidigt än sent. Men oavsett hur långt just din situation har gått så finns det saker att göra för att minska skadan och öka chanserna att kunna vända situationen.

Det finns också många olika lösningar beroende på hur ditt fall ser ut.

Hur kan Ekoakuten hjälpa dig

Vi har hjälpt företagare i kris i drygt 30 år. Vi vet hur man vänder en till synes hopplös situation till en framkomlig väg där ett företag blir lönsamt igen.

Först släcker vi branden och löser de akuta ekonomiska problemen. Sedan ger vi dig en chans till nystart. Det går ofta att få positiva effekter ur situationen efter att vi löst det akuta. Lärdomar och insikter ger förutsättningar för att kunna undvika liknande problem och proaktivt bygga ett bolag med bättre lönsamhet.

Vi kan hjälpa dig oavsett om du riskerar att hamna i obestånd eller om du redan är där och har missat att vidta åtgärder. Ring oss hellre fler gånger än färre för att kunna rädda ditt företag.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.