Välj en sida
Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder.

Normalt finns det inget personligt betalningsansvar för ett Aktiebolags skulder.

För ett aktiebolag finns normalt sett, inget personligt betalningsansvar för Aktiebolagets skulder. Men det finns som alltid ingen regel utan undantag. Här nedan redogör vi för de fall som kan innebära ett personligt ansvar för ett Aktiebolags skulder. Vår ambition med den här sidan är att ge dig en liten överblick över vilka regler som gäller för personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder.

Personligt betalningsansvar för ett Aktiebolags skulder gäller normalt sett alltid för skatter.

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder själv, finns det alltid risk för ett personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder.  Detta gäller dig som är  styrelseledamot, styrelsesuppleant eller innehar ledande befattning i Aktiebolaget.

Betalningsansvaret regleras av Skatteförfarandelagen 59 kap 13§. Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.”

Ansvaret görs normalt sett inte gällande förrän ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Normalt sett grundar sig betalningsansvaret på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.

Har Skatteverket väckt talan om ett personligt betalningsansvar för ett Aktiebolags skulder, är vårt råd att alltid ta kontakt med någon sakkunnig person. För att få hjälp att föra din talan. Vi på Ekoakuten.se kan vara ditt ombud i en ev. sådan process. Ta kontakt med oss genom att ringa  på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder i andra situationer.

Om man är styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare eller innehar en ledande befattning i ett Aktiebolag kan man drabbas av personligt betalningsansvar. Detta gäller för bolagets samtliga skulder under följande omständigheter:

  • Aktiebolag som varit på obestånd och man inte har upprättat en kontrollbalansräkning.

Ett aktiebolag som går med förlust som inte är högst tillfällig, ska vid misstanke om att försluten är större än halva aktiekapitalet, upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning kan liknas vid en normal balansräkning som företaget redovisar. En kontrollbalansräkning har lite speciella regler om hur ett Aktiebolags olika tillgångar ska värderas, som normalt skiljer sig lite från den vanliga värderingen i företagets löpande redovisning.

Det är alltid ett Aktiebolags styrelse som är ansvarig för att en kontrollbalansräkning upprättas i rätt tid. Med rätt tid anses normalt en tidsfrist på två kalendermånader från det att man fått eller borde misstänka att ett företag är på obestånd. Det räcker alltså inte att bara titta på ett aktiebolags räkenskaper en eller några enstaka gånger per år. Den som sitter i ett Aktiebolags styrelse måste med andra ord fortlöpande följa bolagets ekonomiska ställning under ett verksamhetsår, för att undvika ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

  • Aktiebolag som har haft ett misslyckat utmätningsförsök.

Om ett aktiebolag haft ett misslyckat utmätningsförsök är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning i rätt tid. Med rätt tid anses normalt en tidsfrist på två kalendermånader från det att Kronofogdemyndigheten genomfört ett misslyckat utmätningsförsök. Upprättar inte styrelsen en kontrollbalansräkning inom denna tid riskerar denna personligt betalningsansvar. 

  • Aktiebolag som inte lämnar in årsredovisningen inom 15 månader efter bokslutsdag.

För ett Aktiebolag som inte lämnar in en årsredovisning till Bolagsverket inom 12 månader efter bokslutsdag. Det är alltid ett Aktiebolags styrelse som alltid är ansvarig för att företagets löpande skötsel och att alla papper inkommer enligt vad lagen föreskriver. Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder.

Var finner jag lagtexten om Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder regleras normalt i aktiebolagslagen 25:e kapitel. En lagtext som tyvärr allt för många styrelseledamöter i våra svenska aktiebolag verkar ha missat. Ett misstag som ofta kan bli väldigt onödigt och kostsamt. Läs gärna själva lagtexten genom att klicka här.

Vad betyder det för mig som driver ett aktiebolag?

Att vara styrelseledamot, firmatecknare, styrelsesuppleant eller inneha ledande befattningar i ett Aktiebolag är alltid förenat med risker. Men om du är noggrann, följer alla regler och vidtager det som vår lagstiftare föreskriver är det tämligen riskfritt att driva ett aktiebolag. Men om du är det minsta osäker om vad som gäller, så rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss. Vi har arbetat med att hjälpa personer som driver olika företag sedan 1996. Varje frågeställning är givetvis unik. Troligen har vi redan erfarenhet från liknande situationer som du befinner dig i just nu. Ring oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

Vad gäller för regler för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer.

Genom att klicka på bilderna nedanför  länkas du vidare till den sida som behandlar respektive bolagsform.

Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulderPersonligt betalningsansvar för Handelsbolag. ,

 

Kontakta oss på Ekoakuten.se

Enklast att komma i kontakt med oss på Ekoakuten.se är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl på info@ekoakuten.se .

Du kan också välja att klicka på knappen här nedanför.

Ekoakuten