Har jag personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och därmed skild från dig som privatperson. Därför finns det normalt sett inget personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Men det finns som alltid ingen regel utan undantag. I den här artikeln får du en överblick över situationer som kan innebära ett personligt ansvar för ett aktiebolags skulder.

Personligt betalningsansvar gäller till exempel för skatteskulder i samband med konkurs. Men du kan också bli personligt betalningsansvarig för företagets samtliga skulder, i vissa situationer.

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatteskulder

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder, riskerar styrelseledamot, styrelsesuppleant eller den som har ledande befattning i aktiebolaget, att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Ansvaret görs i regel gällande när ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Betalningsansvaret grundar sig på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags samtliga skulder

Om du är styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare eller har en ledande befattning i ett aktiebolag kan du bli personligt betalningsansvarig för bolagets samtliga skulder. Här är tre situationer när detta kan bli aktuellt.

1. Aktiebolag som varit på obestånd och saknar kontrollbalansräkning

Ett aktiebolag som går med förlust ska vid misstanke om obestånd (det vill säga att förlusten är större än halva aktiekapitalet) upprätta en så kallad kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning kan liknas vid en normal balansräkning. Den har dock speciella regler för hur ett aktiebolags tillgångar ska värderas, som skiljer sig från den vanliga värderingen i företagets löpande redovisning.

Det är alltid ett aktiebolags styrelse som är ansvarig för att kontrollbalansräkningen upprättas i rätt tid. Rätt tid innebär två kalendermånader från det att styrelsen fått vetskap om, eller borde kunnat misstänka, att företaget är på obestånd.

Det räcker alltså inte att bara titta på ett aktiebolags räkenskaper en eller några enstaka gånger per år. Den som sitter i styrelsen måste fortlöpande följa bolagets ekonomiska ställning under ett verksamhetsår, för att undvika ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

2. Aktiebolag som haft ett misslyckat utmätningsförsök

Om ett aktiebolag haft ett misslyckat utmätningsförsök är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning i rätt tid. Rätt tid anses normalt vara två kalendermånader från det att Kronofogdemyndigheten genomfört det misslyckade utmätningsförsöket. Upprättar inte styrelsen en kontrollbalansräkning inom denna tid riskerar styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvar.

3. Aktiebolag som inte lämnar in årsredovisningen inom 15 månader efter bokslutsdag

Det är alltid ett aktiebolags styrelse som är ansvarig för att företagets alla papper inkommer enligt vad lagen föreskriver. Om inte årsredovisningen för ett aktiebolag lämnats in till Bolagsverket inom 15 månader efter bokslutsdag så riskerar styrelsemedlemmarna personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

Vad betyder det för dig som driver ett aktiebolag?

Om du är noggrann och följer alla regler och lagar så är det tämligen riskfritt att driva ett aktiebolag. Du bör samtidigt vara medveten om att det finns situationer när du kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Och att detta gäller både för styrelseledamot, firmatecknare, styrelsesuppleant och personer i ledande befattningar.

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder regleras i aktiebolagslagens 25:e kapitel. Klicka här för att läsa.

Behöver du hjälp?

Om du är det minsta osäker om vad som gäller, så får du gärna ta kontakt med oss. Vi har hjälpt företagare, och styrelsepersoner, sedan 1996 med såväl löpande ekonomi och administration som med krisåtgärder.

Till exempel kan vi hjälpa till att upprätta en kontrollbalansräkning eller föra din talan gentemot Skatteverket om du fått personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder.

Troligen har vi redan erfarenhet från liknande situationer som du befinner dig i just nu. Ring oss på telefon 08 – 50 90 72 90 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

 

Här kan du läsa mer om reglerna för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer