Välj en sida
 

Vad händer när ett företag försätts i konkurs

När tingsrätten har fattat beslut om att ett företag skall försättas i konkurs. Vad händer när ett företag går i konkurs?

Vad händer när ett företag går i konkurs är bl.a. annat följande:

  • Tingsrätten utser en konkursförvaltare som skall ta hand om företagets avveckling.
  • Tingsrätten fastställer en dag för edgångssammanträde i tingsrätten.
  • Tingsrätten offentliggör sitt beslut genom en kungörelse i Post & Inrikes Tidningar och normalt även i dagspressen på den ort företaget har varit verksamt.
  • De som tidigare varit företagets företrädare har inte längre rätt att företräda företaget juridiskt längre. Den uppgiften har nu konkursboets förvaltare.
  • Den som tidigare varit ägare/styrelseledamot m.fl. beläggs med förbud att lämna landet fram till dessa att edgångssammanträde är genomfört.
  • De företag som har kreditbevakning på företaget informeras genom de olika kreditupplysningsföretagen om konkursbeslutet.
  • Konkursförvaltaren tar över verksamheten och på börjar företagets avvecklings process så snart som möjligt.

En konkursförvaltare utses av tingsrätten för att avveckla företaget.

När tingsrätten har fattat beslut om att ett företag skall försättas i konkurs så utser tingsrätten en person som skall förvalta företaget under avvecklingsperioden. Konkursförvaltarens uppgift är att företräda företaget under själva avvecklingsfasen. Det är konkursförvaltaren tillsammans med tillsynsmyndigheten hos Kronofogde myndigheten som bestämmer vad som skall ske med företaget i framtiden. Man brukar nästan alltid försöka finna någon som kan driva bolaget vidare i framtiden. Det är inte ovanligt att en konkursförvaltare efter visst övervägande själv beslutar att företaget skall drivas vidare under hans inseende under en period. Detta för att inte skada de kund och leverantörskontakter från den verksamhet som bedrevs i företagets tidigare mer än nödvändigt.

Konkursförvaltaren tar reda på företagets löneskulder.

Eftersom företagets anställda inte skall behöva vänta på sina löner längre än nödvändigt, brukar konkursförvaltaren prioritera uppgiften att ta reda på varje anställds lönefordran på företaget. De anställdas löner garanteras av staten, genom den s.k. statliga lönegarantin. Den som är företagsledare eller närstående omfattas normalt ej av denna statliga lönegaranti. Det är sedan länsstyrelsen som sköter själva utbetalningen av dessa pengar.  Om det senare visar sig att konkursboets har tillgångar som räcker till dessa skulder så kommer man sedan få betalt ur boet efter en särskild prioritetsordning.

Konkursförvaltaren tar hand om företagets bokföring.

Konkursförvaltaren är skyldig att omhänderta företagets bokföringsmaterial fram till konkurs dagen. Konkursförvaltaren är skyldig att ta del av företagets bokföringshandlingar och bilda sig en uppfattning om kvalitén på dessa handlingar. Om konkursförvaltaren misstänker att räkenskaperna inte skötts enligt den gällande lagstiftningen så skall en brottsmisstanke anmälas. Denna brottsmisstanke kan senare efter beslut av en åklagare komma att utredas av ekobrottsmyndigheten. Konkursförvaltaren anlitar ofta sakkunniga personer för att gå igenom dessa handlingar.

Konkursförvaltaren säger normalt upp samtlig personal strax efter konkursen.

Normalt sett brukat en konkursförvaltare säga upp alla anställda i ett företag som gått i konkurs. Detta gör man även om verksamheten i framtiden kommer att vara verksam. Detta förfarande görs för att det gamla bolaget skall avvecklas så snart som möjligt och att konkursboet inte skall drabbas av längre uppsägningskostnader än nödvändigt. Personalen skall därefter ta kontakt med arbetsförmedlingen för att söka nytt arbete. Detta brukar innebära att man skapar en viss oro på arbetsplatsen och att den mest attraktiva personal finner andra arbetsgivare. Det är också därför som en försäljning av konkursboets verksamhet är under tidspress.

Konkursförvaltaren upprättar en bouppteckning av bolagets tillgångar och skulder.

Det är konkursförvaltarens uppgift att ta fram en s.k. konkursbouppteckning i företaget. Detta gör man normalt tillsammans med de personer som skött bolagets ekonomi tidigare och företagets styrelse/ägare. Här förtecknas alla tillgångar som ingår i konkursboet, tillsammans med de skulder ett företag har vid konkurs utbrottet(dag för konkursbeslut). Denna kan senare vid det fastställda edgångssammanträdet komma att kompletteras av de på personer som är skyldiga att erlägga eden på att denna bouppteckning är komplett.

Tingsrätten håller edgångssammanträde.

På den dagen som tingsrätten har bestämt i samband med man fattat beslut om att försätta bolaget i konkurs hålls edgångssammanträde. Sammanträdet sker i tingsrättenslokaler på den ort där verksamheten haft sitt säte. Den som har varit företagets ställföreträdare är normalt sett skyldig att avlägga den s.k. konkursbouppteckningen. Men även andra som konkursförvaltaren anser att man skall kalla till detta sammanträde kan behöva intyga konkursbouppteckningens riktighet. Det är förenat med straffansvar att medvetet utelämna tillgångar eller skulder vid detta sammanträde.

Konkursboets förvaltning fortsätter ännu en tid.

Det är nu konkursförvaltarens uppgift att försöka göra klart sitt arbete med att avveckla företagets verksamhet. Har man hittat någon intressent som är villig att köpa hela eller delar av företagets verksamhet så gör man klart en sådan affär så snabbt att det är möjligt. Här sker oftast ett samråd mellan konkursförvaltare, tillsyns myndighet och konkursboets största fordringsägare. Ibland kan den gamla ägaren få möjlighet att köpa loss verksamheten. Ibland anses detta inte vara lämpligt. Om man inte lyckas hitta någon intressent till hela eller delar av verksamheten försäljs dessa vidare. Här brukar konkursförvaltaren själv annonser ut tillgångarna eller anlita något auktionsföretag som sköter själva försäljningen.

Konkursförvaltaren fortsätter att granska händelserna fram till dess att konkursutbrotten blir ett faktum.

Konkursförvaltaren skall även under sin handläggning av sin förvaltning granska de händelser och bolagets räkenskaper fram till att företaget försätts i konkurs. Här skall man försöka utröna vad som har varit den utlösande faktorn för själva konkursen. Man granskar också den löpande förvaltningen som företagets styrelse haft i företaget.  Har styrelsen brustit på någon punkt i sin förvaltning av bolagets intresse skall detta uppges i konkursens slutredovisning. Finns det brottsmisstankar skall även detta anges i den s.k. förvaltarberättelsen. Anmälan om att misstänkta brott skall anmälas till berörd myndighet.

När själva konkursförvaltningen är avslutad upprättas en s.k. slutredovisning av konkursen.

När konkursförvaltaren är färdig med sitt arbete med konkursen så är det dags för att upprätta en slutredovisning och fördela de pengar som kommit in enligt en viss prioritetsordning. Därefter sänder konkursförvaltaren en den upprättade slutredovisningen till tingsrätten för att tingsrätten skall kunna fatta beslut om att avskriva konkursen.

Tingsrätten fattar beslut om att avskriva konkursen.

När tingsrätten erhållit den s.k. slutredovisningen av konkursen från konkursförvaltaren så offentliggörs det hela i Post och Inrikes Tidningar och lokalpress. Den som har synpunkter på konkursens slutredovisning eller konkursförvaltarens arbete har nu möjlighet att inkomma med yttrande.

Om allt går som det skall göra så avskrivs konkursen för vidare handläggning efter det att tiden för att inkomma med yttrande löpt ut. Därmed entledigas även konkursförvaltaren från sitt uppdrag att avveckla företaget. Detta beslut kan sedan överklagas av den som är berörd i konkursen.

Nu kan det ev. rättsliga efterspelet komma att börja.

Det brukar ta något/några år innan en konkurs är avslutad och ev. brottsutredningar påbörjas. Det betyder att den anmälts för något brott kommer att bli kallad till ekobrottsmyndigheten eller skattemyndigheten för förhör. Dessa förhör kan sedan leda till åtal och en straffrättsligprocess kan också ta viss tid i anspråk.

Personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Även om företaget går i konkurs kan du som är ägare, styrelseledamot eller innehar ledande ställning i företaget drabbas av personligt betalningsansvar för företagets skulder. Här gäller lite olika regler beroende på vilken företagsform bolaget har bedrivits i. Genom att klicka på bilden här nedan för kan du läsa mer om vad som gäller för just ditt företag.

Personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Klicka på bilden och läs mer.

 

Frågor och funderingar?

Vi förstår om du har frågor och funderingar i samband med att ett företag skall försättas i konkurs eller när du som bolagsman drabbas av det här. Vi vet också att det är många som känner sig utlämnade och besvikna på hur en konkurs handläggs. Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Ekoakuten. Vi är ett privat bolag som hjälper företag och privatpersoner att kunna förstå och bemöta ev. frågor från olika myndigheter. Hos oss får man alltid en första fri konsultation om 1 timma. Därefter så debiterar vi för vårt arbete. Är du intresserad av att ta kontakt med oss? Ring oss på telefon 0770-33 99 25 eller så kan du Klicka fall på bilden här nedanför.

Ekoakuten

Klicka på bilden!

Klick på bilden och läs mer om hur du kan undvika att ditt företag går i konkurs. Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs!